PROVOZNÍ ŘÁD KLUBU

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem areálu Atomik Golf Klub Pardubice (dále jen AGKP) a tento během svojí návštěvy dodržovat.
Návštěvníci jsou povinni na všech sportovištích dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky.
Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny personálu objektu.
Vstup na jednotlivá sportoviště je povolen pouze hráčům se zaplaceným hracím poplatkem.
Při registraci na recepci je návštěvník povinen uvést svoje jméno a příjmení, případně další identifikační údaje.
Zákaz kouření v budovách (vč. recepcí, indoor centra).
Do areálu nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
Děti mladší 12ti let mají vstup povolen pouze v doprovodu a pod dohledem zodpovědné osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a za to, že děti nebudou žádným způsobem rušit ostatní hráče.
Návštěvník plně zodpovídá za jím způsobené škody na zdraví či majetku.
Návštěvník je povinen udržovat ve všech prostorách objektu AGKP pořádek, nezanechávat odpadky, prázdné košíky je nutné po sobě vracet zpět na stanovená místa.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat klid v celém areálu AGKP, a to obzvláště v prostorách určených pro hru a trénink či v jejich blízkosti.
Vulgární chování vůči zaměstnancům AGKP (např. recepční) je považováno za hrubé porušení Provozního řádu areálu (bodu č. 3).
Oprávněný personál AGKP má právo okamžitě vykázat z objektu bez náhrady uhrazených poplatků hráče, který závažně porušil Provozní řád, a to zejména v těchto případech:
– hráč svým chováním ohrožuje zdraví ostatních osob.
– hráč poškozuje zařízení objektu
Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje Provozní řád objektu, může být zamezen budoucí přístup do objektu AGKP.
V areálu AGKP jsou oprávněni poskytovat trenérské služby pouze smluvní trenéři klubu.
V areálu AGKP jsou instalované bezpečnostní kamery. Jejich užití je v souladu s příslušnými zákona č. 101/2000Sb.

II. GOLFOVÉ INDOOR CENTRUM

Vstup do prostor indoor centra je povolen pouze v suché a čisté obuvi.
Hráči jsou povinni odpalovat z rohoží dle standardního golfového postoje. Při poškození zařízení indoor centra, vlastního či cizího majetku vinou nestandardního postoje nebo provedení odpalu, je hráč zodpovědný za způsobené škody.
Na cvičném greenu je povoleno pouze patování. Pokud dojde k poškození zařízení Indoor centra (např. okna), je hráč zodpovědný za způsobené škody.
Hráčům se doporučuje předchozí rezervace simulátorů a odpalovacích rohoží přes hlavní recepci.
Hráčům se doporučuje včasná registrace na recepci, a to nejpozději 15 minut před započetím hry.
Hráč může přijít i bez předchozí rezervace, ale s vědomím, že simulátory nebo rohože mohou být mezitím rezervovány jiným návštěvníkem, který pak má přednost. V případě, že na daný čas nejsou žádné rezervace, má přednost ten návštěvník, který přijde první. Hra je přitom možná nejdéle do začátku následující rezervace.
Platí zákaz odpalování jakýchkoliv jiných předmětů mimo golfových míčků (gumová týčka a pod.)

Odpalovací rohože

Odpaliště vyhrazená pro trenéry je možné používat pouze tehdy, když jimi nejsou využívány.

Golfové simulátory

Pokud hráč hraje poprvé, doporučujeme si sjednat předem pomoc personálu Indoor centra.
Neznalost ovládání simulátoru není důvodem k nárokování prodloužení hracího času.
Hrací prostor je ohraničen hrací kabinou, při hře musí být všechny osoby mimo tento prostor.
Do prostoru hrací kabiny (simulátoru) je zákaz vstupu s jídlem, nápojem nebo se žvýkačkou.
Při hře v simulátoru je striktně zakázáno používat barevné, popsané či poškozené míčky. Případné poškození hracího plátna bude v těchto případech dáno hráči k úhradě.

Tento provozní řád je platný od 1. prosince 2019.

Radek Jaroměřský – ředitel klubu